Izaberite stranicu

[ед. 12 јун, 2019]

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕРС“ МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А. Д. БАЊАЛУКА
Н А Д З О Р Н И   О Д Б О Р
Број: НО – 3206/19
Дана, 11. 6. 2019. године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) и члана 44. Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука,  Надзорни  одбор

 

С А З И В А

XLIV  сједницу  Скупштине  акционара

 

XLIV (четрдесет четвртa) ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, одржаће се дана 28.06.2019. године са почетком у 9 часова у  просторијама  Дирекције  Предузећа, сала за састанке на 4. спрату, улица  Краља  Петра I Карађорђевића бр. 95.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
 2. Избор предсједника Скупштине, именовање записничара и овјерача записника.
 3. Разматрање и усвајање Записника са XLIII ванредне сједнице Скупштине акционара.
 4. Доношење Одлука:
     а) о разрјешењу члана Надзорног одобра испред малих акционара због истека мандата.

     б) о избору члана Надзорног одобра испред малих акционара.
 5. Доношење Одлука:
     а) разрјешење чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске због истека мандата
  .
     б) избор чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.                         

 Позивају се сви акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писаним путем учествују у раду Скупштине. Пуномоћ даваоца пуномоћи – физичког лица мора бити овјерена од надлежног органа, а акционара – правног лица од овлашћеног лица у правном лицу.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју  издаје  Централни  регистар  са  стањем  на  дан 18.06.2019. године.

Позив о сазивању Скупштине акционара објављен је на web страници Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука www.elektrokrajina.com.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Дирекције  Предузећа, улица  Краља Петра  I  Карађорђевића бр.95.

У случају да се сједница не одржи у заказаном термину због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана 05.07.2019. године, на истом мјесту у исто вријеме и са истим дневним редом. Позивају се акционари и пуномоћници акционара да дођу пола сата прије одржавања сједнице ради регистрације.

 

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Божица Вукашиновић, дипл. економиста

 

pdf2 Приједлози одлука


11. 6. 2019.

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама који утичу на пословање емитента

Четрдесет четврта (44.) Скупштина није одржана.

pdf2 11. 6. 2019. Izvještaj o značajnim događajima – 44. sjednica SA nije održana