Izaberite stranicu

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕРС“ – МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А.Д. БАЊАЛУКА
Н А Д З О Р Н И О Д Б О Р
Број: НО–484/19
Дана, 5. 2. 2019. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) и члана 44. Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Надзорни одбор

 

 

С А З И В А

XLII  сједницу  Скупштине  акционара

 

XLII (четрдесет друга ) ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, одржаће се дана 22. 2. 2019. године са почетком у 11 часова у  просторијама  Дирекције  Предузећа, сала за састанке на 4. спрату, улица  Краља  Петра I Карађорђевића бр. 95.

За сједницу се предлаже сљедећи

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

  1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
  2. Избор предсједника Скупштине, именовање записничара и овјерача записника.
  3. Разматрање и усвајање Записника са XLI редовне годишње сједнице Скупштине акционара.
  4. Разматрање и усвајање Приједлога Плана пословања за 2019. годину Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука.
  5. Разматрање и усвајање Приједлога Плана пословања за период 2019 – 2021. година                 

Позивају се сви акционари да лично, путем пуномоћника или ласањем писаним путем учествују у раду Скупштине. Пуномоћ даваоца пуномоћи – физичког лица мора бити овјерена од надлежног органа, а акционара – правног лица од овлашћеног лица у правном лицу.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју  издаје  Централни  регистар  са  стањем  на  дан 12. 2. 2019. године.

Позив о сазивању Скупштине акционара објављен је на web страници Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука www.elektrokrajina.com.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Дирекције Предузећа, улица  Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.

У случају да се сједница не одржи у заказаном термину због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана 25. 2. 2019. године, на истом мјесту у исто вријеме и са истим дневним редом.

Позивају се акционари и пуномоћници акционара да дођу пола сата прије одржавања сједнице ради регистрације.

 

 

                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                           НАДЗОРНОГ ОДБОРА             

                                                       Божица Вукашиновић, дипл. економиста

 

 

pdf2 Приједлози одлука