Izaberite stranicu

[ед. 22 мар, 2019]

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕРС“ – МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А.Д. БАЊАЛУКА
Н А Д З О Р Н И О Д Б О Р
Број: НО–1090-22/19
Дана, 12. 3. 2019. године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) и члана 44. Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Надзорни одбор

С А З И В А

XLIII  сједницу  Скупштине  акционара

XLIII (четрдесет трећа) ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, заказује се за дан 1.4.2019. године са почетком у 11 часова. Скупштина ће се одржати у просторијама Дирекције Предузећа, сала за састанке на 4. спрату, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.

2. Избор предсједника Скупштине, именовање записничара и овјерача записника.

3. Разматрање и усвајање Записника са XLII ванредне сједнице Скупштине акционара.

4. Разматрање и усвајање Приједлога Статута о измјени Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука.

5. Доношење одлуке:

а)  о разрјешењу члана Надзорног одбора испред ПРЕФ-а
б)  о именовању члана Надзорног одбора испред ПРЕФ-а.

6. Доношење Одлука:

а)  о утврђивању услова и критеријума за избор члана Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.
б)  о Именовању Комисије за избора чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.
в)  о расписивању Јавног конкурса за избор члана Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

7. Доношење Одлуке о додјели донација.

(Тачка 7 додана 15. 3. 2019. по Одлуци о допуни Дневног реда Скупштине акционара број: НО – 1090-22б/19 од 12. 3. 2019. године.)

Позивају се сви акционари да лично, путем пуномоћника или ласањем писаним путем учествују у раду Скупштине. Пуномоћ даваоца пуномоћи – физичког лица мора бити овјерена од надлежног органа, а акционара – правног лица од овлашћеног лица у правном лицу.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју  издаје  Централни  регистар  са  стањем  на  дан 22. 3. 2019. године.

Позив о сазивању Скупштине акционара објављен је на web страници Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука www.elektrokrajina.com.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Дирекције Предузећа, улица  Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.

У случају да се сједница не одржи у заказаном термину због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана 2. 4. 2019. године, на истом мјесту у исто вријеме и са истим дневним редом.

Позивају се акционари и пуномоћници акционара да дођу пола сата прије одржавања сједнице ради регистрације.

                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                                НАДЗОРНОГ ОДБОРА             

                                                                          Божица Вукашиновић, дипл. економиста


 

pdf2 Приједлози одлука