Izaberite stranicu

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕРС“ МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А. Д. БАЊАЛУКА
Н А Д З О Р Н И О Д Б О Р
Број: НО-33 –5/19
Дана, 10.01.2019. године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) и члана 44. Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Надзорни одбор

С А З И В А
XLII сједницу Скупштине акционара

XLII (четрдесет друга ) ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, одржаће се дана 28.01.2019. године са почетком у 12 часова у просторијама Дирекције Предузећа, сала за састанке на 4. спрату, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И      Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
2. Избор предсједника Скупштине, записничара и овјерача записника.
3. Разматрање и усвајање Записника са XLI редовне годишње сједнице Скупштине акционара.
4. Разматрање и усвајање Приједлога Плана пословања за 2019. годину Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука.
5. Разматрање и усвајање Приједлога Плана пословања за период 2019. – 2021. година

Позивају се сви акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писаним путем учествују у раду Скупштине. Пуномоћ даваоца пуномоћи – физичког лица мора бити овјерена од надлежног органа, а акционара – правног лица од овлашћеног лица у правном лицу.
Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар са стањем на дан 18.01. 2019. године.
Позив о сазивању Скупштине акционара објављен је на web страници Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука www.elektrokrajina.com.
Увид у материјал може се извршити сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Дирекције Предузећа, улица Краља Петра I Карађорђевића бр.95.
У случају да се сједница не одржи у заказаном термину због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана 29.01.2019. године, на истом мјесту у исто вријеме и са истим дневним редом.
Позивају се акционари и пуномоћници акционара да дођу пола сата прије одржавања сједнице ради регистрације.

                                                                                                   

                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                           НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Божица Вукашиновић, дипл. економиста

ico zip  Приједлози одлука