ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А. Д. БАЊАЛУКА
Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р
Број: НО – 5101/17
Дана, 2.11.2017.године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број:127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 44. Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука Надзорни одбор Предузећа

 

С А З И В А
XХXVIII сједницу Скупштине акционара

 

XXXVIII (тридесет осма) редовна (годишња) сједница Скупштине акционара Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, заказује се за дан 7.12.2017. године са почетком у 14 часова. Скупштина ће се одржати у просторијама Дирекције Предузећа, сала за састанке на 4. спрату, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.

 

За сједницу се предлаже сљедећи


Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

1.   Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
2.   Избор предсједника Скупштине, записничара и овјерача записника.
3. Разматрање и усвајање Записника са XXXVII  ванредне сједнице Скупштине акционара.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Deloitte о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2016. годину.
5. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском Извјештају Deloitte за пословну 2016. годину.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за пословну 2016. годину.
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за пословну 2016. годину.
8. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за пословну 2016. годину.
9. Разматрање и усвајање  Извјештаја о пословању за период I – XII 2016. годинe.
10. Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2016. годину.   
11. Разматрање и усвајање Приједлога Статута о измјенама и допунама Статута Мјешовити Холдинг  „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука.   
12. Разматрање и усвајање Одлуке о оснивању нових дијелова Предузећа: 
а) РЈ „Електродистрибуција“ Челинац са Пословницама Кнежево и Котор Варош. 
б) РЈ „Електродистрибуција“ Шипово са Пословницом Језеро и Испоставом Купрес.Позивају се сви акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писаним путем учествују у раду Скупштине. Пуномоћ даваоца пуномоћи – физичког лица мора бити овјерена од надлежног органа, а акционара – правног лица од овлашћеног лица у правном лицу.

Право учешћа и право гласа на скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар са стањем на дан 27.11.2017. године.

Позив о сазивању Скупштине акционара објављен је на web страници Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука www.elektrokrajina.com.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Дирекције Предузећа, улица Краља Петра I Карађорђевића бр.95.

У случају да се сједница не одржи у заказаном термину због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана 8.12.2017. године, на истом мјесту, у исто вријеме и са истим дневним редом.


Позивају се акционари и пуномоћници акционара да дођу пола сата прије одржавања сједнице ради регистрације.

 

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРA

Божица Вукашиновић, дипл. економиста

ico zip  Приједлози одлука