ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕРС“ МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А. Д. БАЊАЛУКА
Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р
Број: НО – 5830/17
Дана, 8.12.2017. године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) и члана 44. Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Надзорни  одбор

 

С А З И В А
XХXIX сједницу Скупштине акционара

 

XХXIX (тридесет девета) ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, одржаће се дана  26.12.2017. године са почетком у 13 часова у  просторијама  Дирекције  Предузећа, сала за састанке на 4. спрату, улица  Краља  Петра I Карађорђевића бр. 95.

 

За сједницу се предлаже сљедећи


Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

1.   Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
2.   Избор предсједника Скупштине, записничара и овјерача записника.
3. Разматрање и усвајање Записника са XXXVIII  ванредне сједнице Скупштине акционара.
4. Разматрање и усвајање приједлога  Ребаланса Плана пословања за 2017. годину.Позивају се сви акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писаним путем учествују у раду Скупштине. Пуномоћ даваоца пуномоћи – физичког лица мора бити овјерена од надлежног органа, а акционара – правног лица од овлашћеног лица у правном лицу.

Право учешћа и право гласа на скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар са стањем на дан 16.12.2017. године.

Позив о сазивању Скупштине акционара објављен је на web страници Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука www.elektrokrajina.com.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Дирекције Предузећа, улица Краља Петра I Карађорђевића бр.95.

У случају да се сједница не одржи у заказаном термину због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана 27.12.2017. године, на истом мјесту, у исто вријеме и са истим дневним редом.


Позивају се акционари и пуномоћници акционара да дођу пола сата прије одржавања сједнице ради регистрације.

 

ПРЕДСЈЕДНИК                
НАДЗОРНОГ ОДБОРA           

Божица Вукашиновић, дипл. економиста

ico zip  Приједлози одлука