Izaberite stranicu

Датум почетка примјене тарифних ставова од 01.01.2019. године.

I

Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије у Републици Српској у случају када се цијена за услугу снабдијевања исказује кроз тарифне ставове за тарифни елемент мјерно мјесто су сљедећи:

ОПИС Тарифни ставови за резервно снабдијевање
Обрачунска
снага
Активна
електрична
енергија
Прекомјерно
преузета
реактивна
електрична
енергија
Категорије
потрошње и групе
купаца
Јед.
мјере
KM/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Сезона ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
Назив
категорије
Назив
групе
Доба
дана
110 kV   ВТ 1,4720 0,0836 *
МТ 0,0465 *
35 kV   ВТ 3,9990 0,0896 0,0190
МТ 0,0448
10 kV   ВT 7,8515 0,0916 0,0227
MT 0,0458

*Напомена: за квалификоване купце на 110 kV напону, у складу са чланом 3. Одлуке о тарифама за системскуи помоћне услуге коју је донио ДЕРК (Службени гласник БиХ број 02/16 од 18.01.2016. године), тарифа за прекомјерно преузету енергију из мреже преноса је 0 КМ/kVArh.

*По препоруци Матичног предузећа број 1.1/01-2165-1/18 од 14. 12. 2018. године, упућене свим зависним предузећима, а у циљу усклађивања са Одлуком о измјени Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге коју је донио ДЕРК, број 04-28-5-226-1/17 од 28. 6. 2017.године, неопходно је извршити измјену цијене резервног снабдјевања за купце категогорије 110 kV.

Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност.

 

II

 

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта.

Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.

Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 – 22,00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 – 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.

 

 


ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА РЕЗЕРВНО СНАБДИЈЕВАЊЕ КРАЈЊИХ КУПАЦА СА ПРИМЈЕНОМ ОД 1. 2. 2019. ГОД.

 

I

Утврђује се измјена цијенe електричне  енергије за резервно снaбдијевање за купце из категорије потрошње 110 kV, 35 kV, 10 kV.

 

Табела 1) Тарифни ставови за резерно снабдијевање у току прва два мјесеца коршћења услуге

ОПИС Тарифни ставови за резервно снабдијевање
Обрачунска
снага
Активна
електрична
енергија
Прекомјерно
преузета
реактивна
електрична
енергија
Категорије
потрошње и групе
купаца
Јед.
мјере
KM/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Сезона ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
Назив
категорије
Назив
групе
Доба
дана
110 kV   ВТ 1,4720 0,0911
МТ 0,0502
35 kV   ВТ 3,9990 0,0970 0,0190
МТ 0,0485
10 kV   ВT 7,8515 0,0990 0,0227
MT 0,0495

 

Табела 2) Тарифни ставови за резерно снабдијевање крајњих купаца у Републици Српској

ОПИС Тарифни ставови за резервно снабдијевање
Обрачунска
снага
Активна
електрична
енергија
Прекомјерно
преузета
реактивна
електрична
енергија
Категорије
потрошње и групе
купаца
Јед.
мјере
KM/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Сезона ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
Назив
категорије
Назив
групе
Доба
дана
110 kV   ВТ 1,4720 0,0985
МТ 0,0540
35 kV   ВТ 3,9990 0,1044 0,0190
МТ 0,0522
10 kV   ВT 7,8515 0,1064 0,0227
MT 0,0532

 

II

Цијена услуге снабдијевања која се исказује по мјерном мјесту крајњег купца износи 2,48 КМ/мјерном мјесту мјесечно.

 

III

Цијена електричне енергије за квалификоване купце, који имају право да се снабдијевају код резрвног снабдјевача, једнака је за све квалификоване купце исте категорије потрошње и тарифне групе у Републици Српској.

 

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на web-страници Предузећа и достављена Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске, а примјена тарифних ставова од 1.2.2019. године.

 


 

Накнада за подстицај производње из обновљивих извора за 2019. год.

Висина накнаде износи 0,0075 КМ/kWh и не садржи порез на додату вриједност, а примјењује се од 1. јануара 2019. год.

pdf2 Одлука о накнади за подстицај производње из обновљивих извора нов2018