Izaberite stranicu

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта.

Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.

Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 – 22,00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 – 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.


 

Накнада за подстицај производње из обновљивих извора за 2019. год.

Висина накнаде износи 0,0075 КМ/kWh и не садржи порез на додату вриједност, а примјењује се од 1. јануара 2019. год.

pdf2 Одлука о накнади за подстицај производње из обновљивих извора нов2018

 

ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА РЕЗЕРВНО СНАБДИЈЕВАЊЕ КРАЈЊИХ КУПАЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШЊЕ НА 110 kV СА ПРИМЈЕНОМ ОД 1. 3. 2019. ГОД.

I

Утврђује се измјена цијенe електричне  енергије за резервно снaбдијевање за купце из категорије потрошње на 110 kV.


Табела 1) Тарифни ставови за резерно снабдијевање у току прва два мјесеца коршћења услуге

ОПИС Тарифни ставови за резервно снабдијевање
Обрачунска
снага
Активна
електрична
енергија
Прекомјерно
преузета
реактивна
електрична
енергија
Категорије
потрошње и групе
купаца
Јед.
мјере
KM/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Сезона ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
Назив
категорије
Назив
групе
Доба
дана
110 kV   ВТ 1,4720 0,0875
МТ 0,0490


Табела 2) Тарифни ставови за резерно снабдијевање крајњих купаца у Републици Српској

ОПИС Тарифни ставови за резервно снабдијевање
Обрачунска
снага
Активна
електрична
енергија
Прекомјерно
преузета
реактивна
електрична
енергија
Категорије
потрошње и групе
купаца
Јед.
мјере
KM/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Сезона ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
Назив
категорије
Назив
групе
Доба
дана
110 kV   ВТ 1,4720 0,0903
МТ 0,0504

 

II

Цијена услуге снабдијевања која се исказује по мјерном мјесту крајњег купца не мијења се и износи 2,48 КМ/мјерном мјесту мјесечно.

 

III

Цијена резервног снабдијевања за купце категорије 35 kV и 10 kV не подлијеже измјени овом одлуком с обзиром да цијене дистрибутивне мрежарине на овим напонским нивоима остају непромијењене.


 

ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА РЕЗЕРВНО СНАБДИЈЕВАЊЕ КРАЈЊИХ КУПАЦА СА ПРИМЈЕНОМ ОД 1. 2. 2019. ГОД.

I

Утврђује се измјена цијенe електричне  енергије за резервно снaбдијевање за купце из категорије потрошње 110 kV, 35 kV, 10 kV.
Одлука Н А Д З О Р Н И   О Д Б О Р
Број: НО–829-/19

Цијена електричне енергије за квалификоване купце који први пут користе услугу резервног снабдијевања, у току прва два мјесеца коришћења ове услуге, увећава се за 3,75% у односу на цијене електричне енергије за јавно снабдијевање.

Табела 1) Тарифни ставови за резерно снабдијевање у току прва два мјесеца коршћења услуге

ОПИС Тарифни ставови за резервно снабдијевање
Обрачунска
снага
Активна
електрична
енергија
Прекомјерно
преузета
реактивна
електрична
енергија
Категорије
потрошње и групе
купаца
Јед.
мјере
KM/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Сезона ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
Назив
категорије
Назив
групе
Доба
дана
110 kV   ВТ 1,4720 0,0873
МТ 0,0488
35 kV   ВТ 3,9990 0,0924 0,0190
МТ 0,0462
10 kV   ВT 7,8515 0,0944 0,0227
MT 0,0472
  • Напомена: за квалификоване купце на 110 kV напону, у складу са чланом 3. Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге коју је донио ДЕРК (Службени гласник БиХ број 02/16 од 18. 1. 2016. године), тарифа за прекомјерно преузету реактивну енергију из мреже преноса је 0 КМ/kVArh.

Цијена електричне енергије за квалификоване купце који користе услугу резервног снабдијевања увећава се за 7,5% у односу на цијене електричне енергије за јавно снабдијевање.

Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца у Републици Српској дати су табелом 2.

Табела 2) Тарифни ставови за резерно снабдијевање крајњих купаца у Републици Српској

ОПИС Тарифни ставови за резервно снабдијевање
Обрачунска
снага
Активна
електрична
енергија
Прекомјерно
преузета
реактивна
електрична
енергија
Категорије
потрошње и групе
купаца
Јед.
мјере
KM/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Сезона ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
Назив
категорије
Назив
групе
Доба
дана
110 kV   ВТ 1,4720 0,0901
МТ 0,0502
35 kV   ВТ 3,9990 0,0952 0,0190
МТ 0,0476
10 kV   ВT 7,8515 0,0972 0,0227
MT 0,0486
  • Напомена: за квалификоване купце на 110 kV напону, у складу са чланом 3. Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге коју је донио ДЕРК (Службени гласник БиХ број 02/16 од 18. 1. 2016. године), тарифа за прекомјерно преузету реактивну енергију из мреже преноса је 0 КМ/kVArh.

 

II

Цијена услуге снабдијевања која се исказује по мјерном мјесту крајњег купца се не мијења и износи 2,48 КМ/мјерном мјесту мјесечно.

 

III

Овом одлуком мијења се Одлука Надзорног одбора број 6250-96/18 од 27. 12. 2018. године.

 

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на web-страници Предузећа, а примјењује се за обрачун испоручене електричне енергије од 1. 2. 2019. године.