ПОЈЕДНОСТАВЉЕНА
ПРОЦЕДУРА ПРИКЉУЧЕЊА
КУПАЦА-ПРОИЗВОЂАЧА
Документација
Електроенергетска сагласност и
Уговор о прикључењу
Изградња електране
Измјене на прикључку
Потврда о изведености радова и
исправности инсталације
Прикључење електране
Декларација о прикључку
електране и сертификат
Уговор о снадијевању
Ходограм активности на
прикључењу купца-произвођача
Садржај
ДОКУМЕНТАЦИЈА
У складу са Законом о електричној енергији ("Служени гласник Репулике Српске", р.
68/20), Законом о оновљивим изворима енергије ("Служени гласник Репулике Српске", р.
15/22), Општим условима за испоруку и снадијевање електричном енергијом ("Служени
гласник Репулике Српске", р. 13/22), Правилника о условима за прикључење електрана на
електродистриутивну мрежу Репулике Српске (Рјешење о давању сагласности, рој: 01-581-
6/22/Р-81-241 од 30.11.2023.године), Правилником о купцу-произвођачу ("Служени гласник
Репулике Српске", р. 80/23), Правилником о издавању сертификата за производно
постројење које производи електричну енергију из оновљивих извора енергије ("Служени
гласник Репулике Српске", р. 70/23), купац-произвођач треа да приави следећа
документа и закључи следеће уговоре:
- Елекроенееску саласнос;
- Уовор о рикључењу;
- Декларацију о рикључку и серифика;
- Уовор о снаијевању.
Појеносављена роцеура рикључења не римјењује се за случај рикључења нових
ојекаа крајњих куаца који су оремљени елекранама, ез озира на инсалисану
снау елекране. У аим околносима римјењује се санарна роцеура
рикључења која је роисана за крајње куце ооварајуће каеорије орошње уз
осаву неохоне окуменације за елекране.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА САГЛАСНОСТ И
УГОВОР О ПРИКЉУЧЕЊУ
Купац-произвођач подноси Дистриутеру Захтјев за издавање електроенергетске сагласности
и измјене уговора о прикључењу (стандардни оразац Захтјева у Прилогу VI Правилника о
условима за прикључење електрана на електродистриутивну мрежу Репулике Српске ), уз
који доставља:
- податке о подносиоцу Захтјева;
- грађевинску