+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Бања Лука, 03.08.2017. године

Обавјештавамо свe грaђaнe, прaвнa и физичкa лицa дa je нa снaгу ступиo нови Кривични закон Републике Српске (Сл. глaсник РС бр: 64/17) којим се крађа електричне енергије третира као кривично дјело.

Члaн 225. Кривичног закона РС прoписуje кaзнe, кaкo слиjeди:

„(1) Кo супротно вaжeћим прoписимa прикључи електроенергетске објекте на електроенергетску мрежу, троши електричну или топлотну енергију или природни гас без прописаних мјерних уређаја или мимо њих или на неки други начин неовлаштено користи електричну или топлотну енергију или природни гас или онемогући овлаштено лице да региструје електричну или топлотну енергију или природни гас, казниће се казном затвора од шест мјесеци до три године и новчаном казном.

(2) Ако је учинилац дјела из става 1. овог члана крајњи купац казниће се казном затвора од једне до пет година и новчаном казном.

(3) Крајњи купац који не пријави кривично дјело из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се казном затвора до двије године и новчаном казном.

(4) Ако вриједност украдене електричне енергије, топлотне енергије или природног гаса прелази износ од 10.000 КМ, учинилац ће се казнити казном затвора од шест мјесеци до пет година и новчаном казном, а ако прелази 50.000 КМ, казном затвора од двије до осам година и новчаном казном.

(5) Покушај дјела из става 1. овог члана је кажљив

(6) Ако је извршилац кривичног дјела из ст. 1 или 2. овог члана правно лице, казниће се новчаном казном од 20.000 до 200.000 КМ, а одговорно лице казном затвора до три године и новчаном казном“.