+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Одлука о тарифним ставовима за кориштење дистрибутивног система Регулаторне комисије број 01-213-61/15/Р-08-118 од 25. 3. 2016. год.

 

I

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система y Републици Српској

ОПИС

Тарифни ставови за кориснике
дистрибутивног система
у Републици Српској

Обрачунска
снага

Активна
електрична
енергија

Прекомјерно
преузета
реактивна ел.
енергија

Категорије потрошње
и групе купаца

Јед. мјере

KM/kW/мјесец

KM/kWh

KM/kVArh

Сезона

ВС (зима)

НС
(љето)

ВС
(зима)

НС
(
љето)

ВС
(зима)

НС
(љето)

Назив
категорије

Назив
групе

Доба
дана

35 kV

ВТ

3,9990

0,0154

0,0190

МТ

0,0077

10 kV

ВТ

7,8515

0,0174

0,0227

МТ

0,0087

0,4 kV –
остала
потрошња

1. ТГ

ВТ

16,4625

0,0224

0,0285

МТ

0,0112

2. ТГ

СТ

4,1486

3,1913

0,0576

0,0443

0,0376

0,0289

3. ТГ

ВТ

4,1486

3,1913

0,0696

0,0536

0,0453

0,0349

МТ

0,0348

0,0268

6. ТГ

СТ

4,1486

3,1913

0,0548

0,0422

0,0376

0,0289

7. ТГ

ВТ

4,1486

3,1913

0,0662

0,0508

0,0453

0,0349

МТ

0,0331

0,0254

0,4 kV –
јавна расвјета

СТ

0,1008

0,4 kV – домаћинства

1. ТГ

СТ

1,4149

1,0884

0,0670

0,0516

2. ТГ

ВТ

1,4149

1,0884

0,0814

0,0624

МТ

0,0407

0,0312

  • Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност. 

 

II

За тарифне групе из категорије потрошње на 0,4kV-напону којима cе обрачунска снага не утврђује мјерењем обрачунска снага износи: 

Остала потрошња 2. и 3. ТГ                            5 kW
Остала потрошња 6. и 7. ТГ                            7 kW
Домаћинства 1. ТГ                                            3,3 kW
Домаћинства 2. ТГ                                            5,2 kW

 
 

III

Виша и нижа сезона (ВС и НС) као и већи и мањи дневни тарифни ставови (ВТ и МТ) дефинисани су Тарифним системом за продају eлектричне енергије и кориштење дистрибутивне мреже РС  24. 6. 2016. год.

 

IV 

Тарифни ставови за кориштење дистрибутивног система примјењују се за обрачун и фактурисање услуге кориштења електроенергетске мреже ради накнаде трошкова кориштења дистрибутивне мреже, кориштења преносне мреже, Независног оператера система, преносних губитака и пренесених трошкова обезбјеђења помоћних услуга.