+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Број: 01-400-20/14
Датум: 31.12.2014.

У складу са начелом јавности рада Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске из одредбе члана 5. тачка б) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) издаје се

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (Регулаторна комисија) је 11. децембра 2014. године, донијела Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача (Правилник). Oвим Правилником прописује се начин снабдијевања купаца на тржишту електричне енергије у Републици Српској након 1. јануара 2015. године, када сви купци електричне енергије постају квалификовани купци, што значи да ће имати право и могућност да изаберу свог снабдјевача електричном енергијом, односно да бирају најповољнију понуду за снабдијевање електричном енергијом. Одредбама овог правилника прописана су права и обавезе квалификованих купаца и снабдјевача, поступак промјене снабдјевача, улога јавног и резервног снабдјевача, те начин формирања цијена за купце који се снабдијевају у систему обавезе јавне услуге (код јавног снабдјевача или код резервног снабдјевача).


Овај процес још се назива „отварање тржишта електричне енергије“ чија је суштина да од 1. јануара 2015. године сви купци имају право да купују електричну енергију на отвореном тржишту и закључују уговор о снабдијевању са снабдјевачем електричне енергије кога сами изаберу, односно који им одговара.

Снабдијевање електричном енергијом на тржишту

Квалификовани купац може закључити уговор о снабдијевању са снабдјевачем квалификованих купаца.
Снабдјевач квалификованих купаца је снабдјевач који има дозволу за трговину и снабдијевање квалификованих купаца електричном енергијом на територији Босне и Херецговине издату од стране Регулаторне комисије или дозволу за трговину другог реда издату од стране Регулаторне комисије за енергију Федерацији БиХ (ФЕРК). Листа свих снабдјевача квалификованих купаца објављена је на интернет страници Регулаторне комисије (www.reers.ba).

Отварањем тржишта електричне енергије заинтересовани снабдјевачи квалификованих купаца почеће да оглашавају и рекламирају своје услове продаје електричне енергије свим купцима.

Квалификовани купац који електричну енергију набавља на тржишту од снабдјевача квалификованих купаца по свом избору закључује уговор о снабдијевању са снабдјевачем који нуди најповољније услове уз претходни увид у понуђену цијену, цјеновну политику, услове плаћања и ниво услуге.

Поред могућности да након 1. јануара 2015. године изаберу новог снабдјевача, квалификовани купци имају могућност, ако не промијене снабдјевача, да се наставе снабдијевати код својих досадашњих снабдјевача у оквиру јавног и резервног снабдјевања.

Снабдијевање домаћинстава и малих купаца код јавног снабдјевача

Од 1. јануара 2015. године купац из категорије домаћинства и мали купац (већина комерцијалних купаца чији су објекти прикључени на 0,4 kV напон) који не изабере новог снабдјевача квалификованих купаца има право да купује електричну енергију од јавног снабдјевача, тј. да се снабдијева електричном енергијом стандардног квалитета по економски оправданим, лако и јасно упоредивим и транспарентним цијенама (универзална услуга). Цијену за снабдијевање ових купаца и даље утврђује Регулаторна комисија на исти начин и у истом поступку, као и до 1. јануара 2015. године.

Снабдијевање осталих купаца (који нису домаћинства или мали купци) код резервног снабдјевача

Сви квалификовани купци, који не спадају у категорију малих купаца или домаћинства, а који нису закључили нови уговор са изабраним снабдјевачем, имају право да их наставе снабдијевати досадашњи снабдјевачи и то до 30. јуна 2015. године и под истим условима који су важили до 1. јануара 2015. године, након чега прелазе или на снабдијевање на отвореном тржишту или на резервно снабдијевање у складу са одредбама Правилника.
Цијену резервног снабдијевања одређује резервни снабдјевач у складу са методологијом прописаном Правилником, а којом се водило рачуна да се у почетном периоду избјегну евентуални тарифни шокови, тј. скокови цијена за купце.

Јавни и резервни снабдјевачи

Јавни снабдјевач и резервни снабдјевач на територији Републике Српске, до доношења закона или другог прописа којим ће се регулисати одређивање јавног и резервног снабдјевача, је снабдјевач који је до 1. јануара 2015. године вршио снабдијевање неквалификованих (тарифних) купаца (предузећа из састава МХ „Електропривреда Републике Српске“ која имају дозволу за снабдијевања тарифних купаца).

Промјена снабдјевача

Промјена снабдјевача значи прелаз квалификованог купца из снабдијевања код постојећег снабдјевача у снабдијевање код новог снабдјевача, ако на бази доступних информација оцијени да су услови снабдијевања код новог снабдјевача повољнији за њега.

Правилник прописује поступак промјене снабдјевача у смислу поступања квалификованог купца, постојећег снабдјевача, новог снабдјевача и оператора система, услове под којима се може оспорити промјена снабдјевача, прелазак са тржишног на резервно снабдијевање, те прелазак са тржишног на јавно снабдијевање. Поступак промјене снабдјевача не може трајати дуже од три седмице (21 дан) рачунајући од дана када нови снабдјевач прими комплетан захтјев купца за промјену снабдјевача и ослобођен је плаћања накнаде.

Графички приказ тока промјене снабдјевача, урађен у складу са Правилником, налази се на интернет страници Регулаторне комисије.

Уговор о снабдијевању

Обавеза закључивања уговора о снабдијевању прописана је Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, те сви купци електричне енергије треба да посједују одговарајући уговор о снабдијевању, без обзира да ли се снабдијевају на отвореном тржишту или у систему јавне услуге код јавног или резервног снабдјевача.

Купци из категорије домаћинства и мали купци који се након 1. јануара 2015. године наставе снабдијевати код свог досадашњег снабдјевача у оквиру јавне услуге и који већ имају закључен уговор о снабдијевању не морају закључивати нови уговор. У случају да немају претходно закључен уговор са својим снабдјевачем дужни су на позив јавног снабдјевача закључити уговор, при чему их тај уговор не може ограничавати у праву на промјену снабдјевача у будућем периоду.

Остали купци, који нису домаћинства или мали купци, а који се након 30. јуна 2015. године настављају снабдијевати код свог досадашњег снабдјевача као резервног снабдјевача, дужни су закључити уговор о резервном снабдијевању.

Предсједник
Миленко Чокорило

(Преузето са сајта Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске-www.reers.ba)