+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕРС“ МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А. Д. БАЊАЛУКА
Н А Д З О Р Н И   О Д Б О Р
Број: НО – 13543-24/21 
Дана, 27. 9. 2021. године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) и члана 44. Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Надзорни одбор

 

С А З И В А
LIII (педесету трећу) сједницу Скупштине акционара

 

LIII (педесет трећа) редовна сједница Скупштине акционара Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, одржаће се дана 5. 11. 2021. године са почетком у 10:00 часова у просторијама Дирекције Предузећа, сала за састанке на 4. спрату, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.

2. Избор предсједника Скупштине, именовање записничара и овјерача записника.

3. Разматрање и усвајање Записника са LII ванредне сједнице Скупштине акционара.

4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за пословну 2020/21. годину.

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за пословну 2020/21. годину.

6. Разматрање и усвајање  Извјештаја о пословању за период I – XII 2020. годинe.

7. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за пословну 2020. годину.

8. Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о покрићу губитака.

9. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2020. годину.

10. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском  Извјештају  Grant Thornton за пословну 2020. годину.

 

 

Позивају се сви акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писаним путем учествују у раду Скупштине. Пуномоћ даваоца пуномоћи – физичког лица мора бити овјерена од надлежног органа, а акционара – правног лица од овлашћеног лица у правном лицу.

Право учешћа и право гласа на скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар са стањем на дан 26. 10. 2021. године.

Позив о сазивању Скупштине акционара објављен је на web страници Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука www.elektrokrajina.com.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Дирекције Предузећа, улица  Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.

У случају да се сједница не одржи у заказаном термину због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана 12. 11. 2021. године, на истом мјесту у исто вријеме и са истим дневним редом.

Позивају се акционари и пуномоћници акционара да дођу пола сата прије одржавања сједнице ради регистрације.

 

                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                              НАДЗОРНОГ ОДБОРА             

                                                            Дарко Милуновић, дипл. економиста


 

pdf2 Приједлози одлука