+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕРС“ МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А.Д. БАЊАЛУКА
Н А Д З О Р Н И   О Д Б О Р
Број: НО–6110/19
Дана, 1. 11. 2019. године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број:127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 44. Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука Надзорни одбор Предузећа

С А З И В А

XLVI  сједницу  Скупштине  акционара

XLV (четрдесет шеста) редовна (годишња) сједница Скупштине акционара Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, заказује се за дан 6.12.2019. године са почетком у 10 часова. Скупштина ће се одржати у просторијама Дирекције Предузећа, сала за састанке на 4. спрату, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.

2. Избор предсједника Скупштине, именовање записничара и овјерача записника.

3. Разматрање и усвајање Записника са XLV ванредне сједнице Скупштине акционара.

4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2018. годину.

5. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском Извјештају Grant Thornton за пословну 2018. годину.

6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за пословну 2018. годину .

7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за пословну 2018/19. годину.

8. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за пословну 2018. годину.

9. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период I – XII 2018. годинe.

10. Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2018. годину.

11. Разматрање и усвајање приједлога Ребаланса Плана пословања за 2019. годину.

Позивају се сви акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писаним путем учествују у раду Скупштине. Пуномоћ даваоца пуномоћи – физичког лица мора бити овјерена од надлежног органа, а акционара – правног лица од овлашћеног лица у правном лицу.

Право учешћа и право гласа на скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар са стањем на дан 26. 11. 2019. године.

Позив о сазивању Скупштине акционара објављен је на web страници Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука www.elektrokrajina.com.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Дирекције Предузећа, улица  Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.

У случају да се сједница не одржи у заказаном термину због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана 13. 12. 2019. године, на истом мјесту у исто вријеме и са истим дневним редом.

Позивају се акционари и пуномоћници акционара да дођу пола сата прије одржавања сједнице ради регистрације.

                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                     НАДЗОРНОГ ОДБОРА             

                                                                  Дарко Милуновић, дипл. економиста


 

pdf2Приједлози одлука