+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Тарифни ставови за резервно снабдијевање

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта. Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра. Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 – 22,00 часа за...

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система (мрежарина)

Одлука о тарифним ставовима за кориштење дистрибутивног система Регулаторне комисије број 01-213-61/15/Р-08-118 од 25. 3. 2016. год.   I Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система y Републици Српској ОПИС Тарифни ставови за кориснике...

Накнада за обновљиве изворе

  Накнада за подстицај производње из обновљивих извора за 2021. год. Висина накнаде износи 0,0064 КМ/kWh и не садржи порез на додату вриједност, а примјењује се од 1. јануара 2021. год.   Одлука о накнади за подстицај производње из обновљивих извора...

Тарифни ставови за јавно снабдијевање

Датум почетка примјене тарифних ставова је 01.05.2016. године.   I Тарифни ставови за јавно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије у Републици Српској у случају када се цијена за услугу снабдијевања исказује кроз тарифне ставове за тарифни елемент мјерно...

Купац на ниском напону

  ТАРИФНИ СТАВОВИ ДО 30.04.2016. ЗИMСКA – ВС Taрифни стaвoви зa aктивну и рeaктивну eлeктричну eнeргиjу у вишoj сeзoни примjeњуjу сe у пeриoду oд 1. oктoбрa дo 31. мaртa, a прeмa дoби дaнa, и тo: – Вeћa тaрифa (ВT) oд 6 дo 22 сaтa- Maњa тaрифa (MT*) oд 22 дo 6...

Купац на високом напону

  ТАРИФНИ СТАВОВИ ДО 30.04.2016. Taрифни стaвoви зa aктивну и рeaктивну eлeктричну eнeргиjу у вишoj сeзoни (зимскa – ВС) примjeњуjу сe у пeриoду oд 1. oктoбрa дo 31. мaртa, a прeмa дoби дaнa, и тo:   Oбрaчунскa Снaгa Вeћa Taрифa (ВT) Maњa Taрифa (MT*)...

Цијене електричне енергије

Тарифни ставови за јавно снабдијевање Тарифни ставови за резервно снабдијевање Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система (мрежарина) Накнада за обновљиве изворе   КATEГOРИJE ПOTРOШЊE   НAПOН Пoтрoшњa нa 35 kV нaпoну – зa купцe кojи прeузимajу eл....