+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње 
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

 

На основу члана 57. став 1, тачка 10.  Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука број: 6807/2020 од 23. 12. 2020. године, Управа Предузећа расписује:


Јавни конкурс за пријем радника/приправника у
Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука

 

I

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука расписује Јавни конкурс за пријем радника/приправника са завршеним Електротехничким факултетом и стеченим занимањем Дипломирани инжењер електротехнике (смјер енергетика) – 5 извршилаца и то према сљедећој табели:

 

ОзнакаНазив радног мјестаБрој
извршилаца
СтатусМјесто рада
A-1Инжењер за вођење инвестицијских пројеката1радникБања Лука
A-2Инжењер за вођење инвестицијских пројеката1приправникБања Лука
A-3Вођа теренских тимова1радникБања Лука
A-4Инжењер техничке подршке1радникБања Лука
A-5Инжењер техничке подршке1приправникБања Лука

Радници се примају у радни однос на одређено вријеме по основу уговора о пробном раду. Пробни рад траје три (3) мјесеца, након којег радник, уколико је задовољио на пробном раду, наставља радни однос.

Приправници се примају ради обављања приправничког стажа и оспособљавања за самосталан рад у струци. Приправнички стаж траје дванаест (12) мјесеци, након чега се радник прима на неодређено вријеме.

 

II – OПШТИ УСЛОВИ

Кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

 1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. Да је старији од 18 година,
 3. Да има општу здравствену способност,
 4. Да се против њега не води кривични поступак пред судом.

 

III – ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 • ВСС/VII, са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова, дипломирани инжењер електротехнике (смјер енергетика)

 

IV – ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити контакт телефон, те доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 • Биографију са адресом становања и контакт телефоном,
 • Увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 • Увјерење о пребивалишту,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Љекарско увјерење (кандидат доставља само у случају ако буде изабран),
 • Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци),
 • Диплому о стеченом занимању са траженом стручном спремом,
 • Увјерење о радном искуству са траженом стручнном спремом у трајању од најмање годину дана.

Кандидати који се пријављују за пријем у радни однос у својству (статус) приправника, односно који први пут заснивају радни однос у траженом занимању и степену стручне спреме, нису дужни доставити Увјерење о радном искуству са траженом стручнном спремом у трајању од најмање годину дана.

Сви потребни документи се достављају у оригиналу или овјереној копији.

 

V – ПОСТУПАК ИЗБОРА

Поступак избора кандидата спроводи Конкурсна комисија коју именује Управа Предузећа.

Сви кандидатги подлијежу контроли испуњавања општих и посебних услова.

Са кандидатима коју испуњавају услове  Јавног конкурса Комисија ће обавити интервју, на којем ће вршити оцјену стручне способности, знања и вјештина кандидата. Комисија ће предложити ранг листу кандидата, а избор кандидата и коначну одлуку о пријему извршиће Управа Предузећа.

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити обавијештени појединачно писменим и телефонским путем.

 

VI – ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу Глас Српске.

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве се могу поднијети лично на протокол Дирекције Предузећа или путем поште на адресу: Краља Петра I Карађорђевића бр. 95, 78 000 Бања Лука, са назнаком : Пријава на јавни конкурс за пријем приправника у Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука.

За сва питања и давање додатних информација у вези Јавног кокурса назвати на контакт телефон: 051/ 246 – 306.

 

     

ЗА УПРАВУ                        
ДИРЕКТОР                        

Драган Чавић, дипл. економиста