+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Најчешћа питања

Како прикључити нови објекат на мрежу?

Уколико купац жели да се прикључи на електроенергетску мрежу потребно је да се обрати у надлежну Електродистрибуцију и поднесе Захтјев за електроенергетску сагласност.

Захтјев за издавање Електроенергетске сагласности подноси се у писаној форми на прописаном обрасцу који се добија у матичној Електродистрибуцији по територијалној припадности на којој се налази објекат. Приликом доаласка, потребно је донијети личну карту на увид као и копију Посједовног листа не старијег од 6 мјесеци, као и оригинал истог на увид.

За који временски период се врши обрачун електричне енергије?

За категорију потрошње „Домаћинства“ очитање и фактурисање утрошене електричне енергије се врши мјесечно, у складу са чланом 81. Оптших услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом. Очитање се врши 6 дана, и то почиње најраније 3 дана прије истека текућег мјесеца за тај мјесец и врши се наредна 3 дана у слиједећем мјесецу, тако да се обезбиједи правило да вријеме очитања мјерних уређаја траје највише три дана по истеку обрачунског периода за који се врши очитање (тј. од 28-ог до 3-ћег савког мјесеца), уколико Уговором о приступ у и Уговором о снабдијевању није другачије прописано.

За остале категорије потрошње очитање траје највише два дана почев од последњег дана у мјесецу за који се врши очитавање.

Шта је то обрачунска снага?

Обрачунска снага (тарифна јединица или у жаргону “такса на бројило“) је један од елемената за обрачун утрошка ел. енергије и представља највећу просјечну преузету снагу у временском интервалу од 15 минута у току мјесечног обрачунског периода.

Купцима из категорије „Остала потрошња“ као и купцима из категорије „Домаћинства“ код којих се снага не мјери, иста је утврђена у фиксном износу и то:

Остала потрошња:  5 kW

Домаћинства: – једнотарифно бројило 3,3 kW – двотарифно бројило 5,2 kW

Зашто се наплаћује ПДВ на електричну енергију?

Порез на додатну вриједност (ПДВ) од 17 % зарачунава се на фактурисану ел. енергију као и на све остале робе и услуге, а у складу са Законом о порезу на додатну вриједност (Сл. гласник БиХ 09/05, 35/05).

Зашто се обрачунава камата?

Електрична енергија је роба која има свој квалитет, намјену, услове продаје и цијену. Сваки купац има право да буде снабдјевен електричном енергијом по разумним цијенама и условима, које прописује Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске. Камате се обрачунавају тек након неплаћеног рачуна у обавезном року. Дужник који закасни са испуњењем новчане обавезе дугује, поред главнице, и затезну камату на износ главног дуга до дана исплате по каматној стопи 0,03% дневно, а која је дефинисана одредбама Закона о затезној камати (Сл. гласник РС 61/18).

Зашто бројило није очитано?

Бројило се не очитава када из одређених разлога није доступно раднику (читачу) Електродистрибуције. Крајњи купац је обавезан да обезбиједи несметан приступ мјерном мјесту сваког дана од 08-18 часова или да сам пријави очитање крајем мјесеца путем телефона истакнутих на рачуну.

Зашто се врши исправка рачуна?

Најчешће се исправка рачуна врши у следећим случајевима:

  • бројило је погрешно очитано
  • утврђен квар на бројилу или уклопном часовнику/МТК уређају
  • уплате нису благовремено прокњижене
  • у другим случајевима у складу са Општим условима за испоруку електричне енергије
Како исправити грешку у случају погрешно очитаног бројила?

Уколико крајњи купац утврди да му је бројило погрешно очитано, потребно је да се обрати у Услужни центар и поднесе захтјев за исправку рачуна, тј. да сам пријави тачно стање kWh са свог бројила на дан позива или пријаве лично у Услужном центру.

Зашто се догоди обрачун потрошње по једној тарифи?

Обрачун потрошње по једној терифи се догоди уколико дође до неисправности бројила или уклопног сата. Квар на мјерном уређају је могуће пријавити у Услужном центру за телефонски контакт као и у матичним Електродистрибуцијама. Овако преузета електрична енергија се анализом потрошње фактурише по цијени једнотарифног бројила.

У којем дневном периоду се примјењује "јефтина струја"?

Према дневном периоду примјене, тарифни ставови се утврђују и примјењују на сљедећи начин:

 а) већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у периоду од 06,00 до 22,00 часа за све дане у седмици осим дана викенда за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена

 б) мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у периоду од 22,00 до 06,00 часова наредног дана за све дане у седмици, осим дана викенда за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова

Како превести власништво над бројилом?

Крајњи купац има могућност промјене власништва над бројилом, личним доласком у надлежну Електродистрибуцију. Промјена назива купца врши се на основу достављене документације. Потребно је доставити копију доказа о власништву не старију од 6 мјесеци ( Посједовни лист, Земљишно-књижни извадак, или Извод из књиге уложених уговора) као и оригинал на увид.

Зашто рачун није стигао на вријеме?

Испоруку рачуна врши предузеће Поште Републике Српске

Купци који нису задовољни испоруком рачуна од стране Поште, имају могућност  достве рачуна електронским путем, активирајући предметну услугу на интернет страници Предузећа.

Приликом плаћања рачуна, шта се уноси под ставком позив на број?

У пољу позив на број се наводи наплатни број са рачуна.

Зашто се потписују уговори о снабдијевању?

Обавеза свих купаца електричне енергије да потпишу уговор о снабдијевању је прописана Законом о електричној енергији и Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом.

Уговором о снабдијевању се регулишу услови купопродаје електричне енергије у складу са потребама купца и расположивим количинама из електроенергетског биланса. Права купца која се регулишу уговором првенствено се односе на обезбјеђење уговорене количине, снаге и квалитета преузете електричне енергије. Купац, такође, има право на приговор дистрибутеру/снабдјевачу уколико сматра да није испоштовао одредбе Уговора или Општих услова, а уколико није задовољан одговором, може упутити жалбу Регулаторној комисији за енергетику РС.

Уговором се регулише и приступ мрежи, те се сматра да је купац који је закључио уговор о снабдијевању истовремено закључио и уговор о приступу мрежи. Наиме, „Електрокрајина“ као дистрибутер и снабдјевач има право на несметан приступ посједу крајњег купца ради изградње и одржавања прикључка укључујући контролу и очитање мјерних уређаја, те провјеру исправности инсталација у објекту купца.

Склапање уговора је бесплатно и служи у сврху формализовања досадашњих партнерских односа између испоручиоца и купаца електричне енергије. Купци електричне енергије уговоре о снабдијевању могу потписати у просторијама локалних електродистрибуција, као и у сједишту „Електрокрајине“ у центру Бање Луке.

Рок за закључивање уговора о снабдијевању је 31. децембар 2014. године. Уколико купац до тог рока не закључи уговор, дистрибутер има право да обустави испоруку електричне енергије искључењем објекта купца са мреже. „Електрокрајина“ стога поново апелује на потрошаче, који до сада нису потписали уговор, да што прије испуне своју законску обавезу и тако избјегну непотребне санкције.

Шта је то накнада за обновљиве изворе?

Накнадом за обновљиве изворе се обезбјеђују средства за:

  • исплату премија произвођачима електричне енергије који остварују право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и право на премију
  • покривање дијела трошкова балансирања производних постројења која раде у систему подстицања
  • функционисање Оператора система подстицаја
  • функционисање Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности
Накнада за мјерно мјесто

Мјерно мјесто (2,48 КМ/мјесец) је ставка на рачуну за ел.енергију од маја 2016. године, али није и нови намет за купце јер је издвојена из досадашње заједничке ставке Обрачунска снага, као посебна накнада за трошкове услуге снабдијевача.

Разлог тога је припрема за предстојећу либерализацију тржишта електричне енергије у РС и БиХ при чему ће доћи до суштинског раздвајања послова снабдијевања и дистрибуције електричне енергије.