+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Најчешћа питања

Како прикључити нови објекат на мрежу?

Уколико купац жели да се прикључи на електроенергетску мрежу потребно је да се обрати у надлежну Електродистрибуцију и поднесе Захтјев за електроенергетску сагласност.

Захтјев за издавање Електроенергетске сагласности подноси се у писаној форми на прописаном обрасцу који се добија у матичној Електродистрибуцији по територијалној припадности на којој се налази објекат. Приликом доаласка, потребно је донијети личну карту на увид као и копију Посједовног листа не старијег од 6 мјесеци, као и оригинал истог на увид.

За који временски период се врши обрачун електричне енергије?

За категорију потрошње „Домаћинства“ очитање и фактурисање утрошене електричне енергије се врши мјесечно, у складу са чланом 81. Оптших услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом. Очитање се врши 6 дана, и то почиње најраније 3 дана прије истека текућег мјесеца за тај мјесец и врши се наредна 3 дана у слиједећем мјесецу, тако да се обезбиједи правило да вријеме очитања мјерних уређаја траје највише три дана по истеку обрачунског периода за који се врши очитање (тј. од 28-ог до 3-ћег савког мјесеца), уколико Уговором о приступ у и Уговором о снабдијевању није другачије прописано.

За остале категорије потрошње очитање траје највише два дана почев од последњег дана у мјесецу за који се врши очитавање.

Шта је то обрачунска снага?

Обрачунска снага (тарифна јединица или у жаргону “такса на бројило“) је један од елемената за обрачун утрошка ел. енергије и представља највећу просјечну преузету снагу у временском интервалу од 15 минута у току мјесечног обрачунског периода.

Купцима из категорије „Остала потрошња“ као и купцима из категорије „Домаћинства“ код којих се снага не мјери, иста је утврђена у фиксном износу и то:

Остала потрошња:  5 kW

Домаћинства: – једнотарифно бројило 3,3 kW – двотарифно бројило 5,2 kW

Зашто се наплаћује ПДВ на електричну енергију?

Порез на додатну вриједност (ПДВ) од 17 % зарачунава се на фактурисану ел. енергију као и на све остале робе и услуге, а у складу са Законом о порезу на додатну вриједност (Сл. гласник БиХ 09/05, 35/05).

Зашто се обрачунава камата?

Електрична енергија је роба која има свој квалитет, намјену, услове продаје и цијену. Сваки купац има право да буде снабдјевен електричном енергијом по разумним цијенама и условима, које прописује Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске. Камате се обрачунавају тек након неплаћеног рачуна у обавезном року. Дужник који закасни са испуњењем новчане обавезе дугује, поред главнице, и затезну камату на износ главног дуга до дана исплате по каматној стопи 0,03% дневно, а која је дефинисана одредбама Закона о затезној камати (Сл. гласник РС 61/18).

Зашто бројило није очитано?

Бројило се не очитава када из одређених разлога није доступно раднику (читачу) Електродистрибуције. Крајњи купац је обавезан да обезбиједи несметан приступ мјерном мјесту сваког дана од 08-18 часова или да сам пријави очитање крајем мјесеца путем телефона истакнутих на рачуну.

Зашто се врши исправка рачуна?

Најчешће се исправка рачуна врши у сљедећим случајевима:

 • бројило је погрешно очитано
 • утврђен квар на бројилу или уклопном часовнику/МТК уређају
 • уплате нису благовремено прокњижене
 • у другим случајевима у складу са Општим условима за испоруку електричне енергије
Како исправити грешку у случају погрешно очитаног бројила?

Уколико крајњи купац утврди да му је бројило погрешно очитано, потребно је да се обрати у Услужни центар и поднесе захтјев за исправку рачуна, тј. да сам пријави тачно стање kWh са свог бројила на дан позива или пријаве лично у Услужном центру.

Зашто се догоди обрачун потрошње по једној тарифи?

Обрачун потрошње по једној терифи се догоди уколико дође до неисправности бројила или уклопног сата. Квар на мјерном уређају је могуће пријавити у Услужном центру за телефонски контакт као и у матичним Електродистрибуцијама. Овако преузета електрична енергија се анализом потрошње фактурише по цијени једнотарифног бројила.

У којем дневном периоду се примјењује "јефтина струја"?

Према дневном периоду примјене, тарифни ставови се утврђују и примјењују на сљедећи начин:

а) већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у периоду од 06,00 до 22,00 часа за све дане у седмици осим дана викенда за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена

б) мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у периоду од 22,00 до 06,00 часова наредног дана за све дане у седмици, осим дана викенда за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова

Како превести власништво над бројилом?

Крајњи купац има могућност промјене власништва над бројилом, личним доласком у надлежну Електродистрибуцију. Промјена назива купца врши се на основу достављене документације. Потребно је доставити копију доказа о власништву не старију од 6 мјесеци ( Посједовни лист, Земљишно-књижни извадак, или Извод из књиге уложених уговора) као и оригинал на увид.

Зашто рачун није стигао на вријеме?

Испоруку рачуна врши предузеће Поште Републике Српске

Купци који нису задовољни испоруком рачуна од стране Поште, имају могућност  достве рачуна електронским путем, активирајући предметну услугу на интернет страници Предузећа.

Приликом плаћања рачуна, шта се уноси под ставком позив на број?

У пољу позив на број се наводи наплатни број са рачуна.

Зашто се потписују уговори о снабдијевању?

Обавеза свих купаца електричне енергије да потпишу уговор о снабдијевању је прописана Законом о електричној енергији и Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом.

Уговором о снабдијевању се регулишу услови купопродаје електричне енергије у складу са потребама купца и расположивим количинама из електроенергетског биланса. Права купца која се регулишу уговором првенствено се односе на обезбјеђење уговорене количине, снаге и квалитета преузете електричне енергије. Купац, такође, има право на приговор дистрибутеру/снабдјевачу уколико сматра да није испоштовао одредбе Уговора или Општих услова, а уколико није задовољан одговором, може упутити жалбу Регулаторној комисији за енергетику РС.

Уговором се регулише и приступ мрежи, те се сматра да је купац који је закључио уговор о снабдијевању истовремено закључио и уговор о приступу мрежи. Наиме, „Електрокрајина“ као дистрибутер и снабдјевач има право на несметан приступ посједу крајњег купца ради изградње и одржавања прикључка укључујући контролу и очитање мјерних уређаја, те провјеру исправности инсталација у објекту купца.

Склапање уговора је бесплатно и служи у сврху формализовања досадашњих партнерских односа између испоручиоца и купаца електричне енергије. Купци електричне енергије уговоре о снабдијевању могу потписати у просторијама локалних електродистрибуција, као и у сједишту „Електрокрајине“ у центру Бање Луке.

Рок за закључивање уговора о снабдијевању је 31. децембар 2014. године. Уколико купац до тог рока не закључи уговор, дистрибутер има право да обустави испоруку електричне енергије искључењем објекта купца са мреже. „Електрокрајина“ стога поново апелује на потрошаче, који до сада нису потписали уговор, да што прије испуне своју законску обавезу и тако избјегну непотребне санкције.

Шта је то накнада за обновљиве изворе?

Накнадом за обновљиве изворе се обезбјеђују средства за:

 • исплату премија произвођачима електричне енергије који остварују право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и право на премију
 • покривање дијела трошкова балансирања производних постројења која раде у систему подстицања
 • функционисање Оператора система подстицаја
 • функционисање Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности
Накнада за мјерно мјесто

Мјерно мјесто (2,48 КМ/мјесец) је ставка на рачуну за ел.енергију од маја 2016. године, али није и нови намет за купце јер је издвојена из досадашње заједничке ставке Обрачунска снага, као посебна накнада за трошкове услуге снабдијевача.

Разлог тога је припрема за предстојећу либерализацију тржишта електричне енергије у РС и БиХ при чему ће доћи до суштинског раздвајања послова снабдијевања и дистрибуције електричне енергије.

Да ли да се гријемо на електричну енергију?

Гријање на електричну енергију исцрпљује ресурсе једне земље и зато се не би требало користити.

У наставку слиједи објашњење.

 1. Електрична енергија најфинији је облик енергије који у овом тренутку технолошког развоја човјек може користити. Електричном енергијом можете покренути скоро све: од компјутера, до аутомобила и возова. За неке уређаје електрична енергија је и једина која их покреће (не можемо користити дрво да покренемо компјутер). То је један од разлога што електричну енергију треба користити углавном тамо гдје је она незамјенљива.

 2. Да би електрична енергија дошла до крајњег корисника, потребно ју је превести кроз систем преноса и дистрибуције (далеководима, кабловима, нисконапоском мрежом), при чему се стварају губици у преносу. Такође, електране на фосилна горива раде са малим степеном искориштења, тако да можемо рећи да отприлике за сваких 10 kWh произведене енегије која настаје спаљивањем угља у термоелектрани, само 2 kWh дође до потенцијалних корисника, односно велики проценат примарне (почетне) енегије изгуби се због посљедица физичких закона који важе у процесу производње и преноса електричне енергије до потрошача. На овај начин, залихе фосилних горива које се могу одмах трошити за гријање у пећима (нпр. пећ на угаљ) претварамо прво у електричну енергију, па их враћамо у топлотну енергију, уз огромне губитке. Тако се ове залихе врло брзо троше и потрошићемо их прије него што их наслиједе будуће генерације.

 3. Дистрибутивна електрична мрежа се не пројектује и не изводи према укупној снази свих потрошача (тзв. инсталисана снага), већ се узима у обзир вјероватноћа према којој ће се одређена количина потрошача укључити у истом тренутку (тзв. фактор истовремености). То значи, да кад нпр. укључимо бојлер, код нашег комшије можда није укључен, па је укупна потребна снага и енергија мања од укупно инсталисане снаге свих бојлера. Међутим, фактор истовремености за гријање на струју је једнак један, односно потребна снага и енергија једнака је простом збиру свих инсталисаних потрошача, јер, с обзиром на временске услове, сви укључујемо гријање у исто вријеме. Kада би се сви гријали на струју, било би потребно доградити постојећи енергетски систем за производњу, пренос и дистрибуцију још једном до два пута, односно требало би имати 2–3 пута више електрана, 2–3 пута више далековода и трафостаница, те 2–3 пута више нисконапонске мреже.

Из горе наведеног се види да је за економију сваке земље погубно да се грађани грију на струју. Kод нас још постоји проблем гдје се одређени број грађана одлучује на кривично дјело крађе електричне енергије, углавном за потребе гријања, чиме директно угрожавају одрживост електроенергетског система и скраћују вријеме експлоатације рудних богатстава (угља, гаса, нафте), које је дијелом потребно оставити будућим нараштајима.

Да ли је корисније бојлер и радијатор држати стално укључен или укључивати само по потреби?

Бојлере, радијаторе, клима-уређаје и сл. потребно је укључивати само повремено, и то из два разлога.

Први разлог је немогућност остварења савршене топлотне изолације електричних уређаја као и стамбеног простора, тако да се временом топлотна енергија губи, то више што је разлика између унутрашње и вањске температуре већа.
На примјер, ако је бојлер укључен стално, губиће топлоту ем најчешће (пошто ће се изнова и изнова загријавати, гасити, губити топлоту због несавршености изолације те поново палити) ем најбрже (јер ће скоро сваки пут успијевати загријавањем  да оствари највећу температуру, а тиме и доводити до највеће разлике у односу на температуру собе), што ће утицати на висину рачуна за електричну енергију. Неисплативост овакве потрошње електричне енергије, због губитка топлоте на овај начин, долази до изражаја поготово када у стамбеном простору нико не борави, као и током ноћи, када топлу воду, загријану до највеће температуре, нико не треба.

Други је разлог везан за случај  нестанка електричне енергије, при којем несмотрене навике у потрошњи сугурно повлаче за собом и дуже чекање док се, по отклањању квара, не обезбиједи напајање електричном енергијом. Ако су бојлери, радијатори, клима-уређаји и сл. стално укључени, тада што је период без напона дужи, то ће теже бити вратити потрошачима напајање. Наиме, описане ће уређаје по повратку струје након дужег нестанка њихови термостати, реагујући на неизбјежно прилагођавање температуре уређаја температури собе, поново ставити под напон. Што је вријеме без напајања електричном енергијом дуже, то ће реаговати све већи број термостата, па ће по укључењу од стране електродистрибуције потећи превелика струја, коју електрична опрема не може поднијети те ће заштитни уређаји у трафостаници реаговати и поново струју искључити, иако се нови квар није догодио. У том случају електродистрибуција напајање обезбјеђује укључивањем једног по једног дијела мреже, на сваких сат времена или дуже, колико је потребно да се стално укључени бојлери угрију  и станови са стално укљученим радијаторима и клима-уређајима угрију или охладе, па да их њихови термостати искључе – након чега струја на мрежи опадне, што ствара  услове да се и сљедећи дио мреже пусти под напон, и тако даље, док се не покрије цијела мрежа.

Молимо потрошаче да своје бојлере, радијаторе и клима-уређаје не држе увијек укључене, или да их искључе бар у току нестанка електричне енергије, како бисмо били у прилици, након отклањања квара на електродистрибутивној мрежи, обезбиједити напајање у што краћем временском року.

Примјењивањем наведених инструкција биће и рачуни за електричну енергију примјетно мањи, јер су ови уређаји највећи потрошачи у домаћинству.

Како економичније употребљавати електричне уређаје у домаћинству?

Доста енергије у домаћинствима непотребно се троши само због уобичајеног понашања и навика при коришћењу уређаја. Нa пр. готово сви имају навику да телевизор остављају у стању приправности („stand by”) или чак да га остављају у потпуности укљученог, иако га дуже вријеме неће користити. Телевизори, видео и стерео уређаји, рачунари и рачунарска опрема троше и у стању приправности одређену количину енергије. И из овог се примјера може уочити да промјена начина понашања не захтијева финансијске издатке, али може значајно утицати на смањење потрошње енергије.

Неке од мјера које ће допринијети рационалнијој потрошњи енергије jeсу:

Припрема топле воде

 • Проточни бојлери троше мање енергије од акумулационих (са котлом), јер користе електричну енергију само кад је топла вода потребна.
 • Акумулациони бојлер (са котлом) временом се хлади, чак и док је бојлер укључен, тако да је пожељно да буде у топлом дијелу стана и да се укључује само кад је топла вода потребна.
 • Пожељно је коришћење посебног бојлера за припрему топле воде у кухињи, јер се велик дио топлоте губи при кретању воде кроз цијев од купатила до кухиње ако се у кухињи користи топла вода из бојлера у купатилу.
 • Да би бојлер био коришћен на најефикаснији начин, подесите његов термостат на најнижу прихватљиву температуру гријања воде за одређену намјену. Наиме, што је температура воде у бојлеру виша, он се брже хлади, те је самим тим потребно потрошити више енергије на стално одржавање воде на тој температури.
 • Потребно је једном годишње очистити гријач бојлера од наслага каменца. Наслаге каменца на гријачу смањују његову ефикасност, те је потребна већа количина енергије за загријавање воде.
   

Гријање и хлађење

 • Клима-уређаји треба да имају што већи коефицијент хлађења, односно коефицијент гријања (означава се са EER односно са COP). Најефикаснији уређаји на тржишту јесу клима-уређаји са инвертером. Овакви уређаји могу се користити и за гријање простора.
 • Врата и прозоре климатизованих просторија не треба непотребно остављати отворене. Током ноћи, осим ако није неопходно, клима-уређаје не остављајте укључене.
 • Вањску јединицу клима-уређаја који се користи за хлађење треба постављати на мјесто које није директно изложено сунцу.
 • Ако је могуће, пожељно је уграђивати системе клима-уређаја којима се вањска јединица укопава у земљу или потапа у подземну воду, јер се постиже много већи степен искориштења, одн. смањује енергија потребна и за гријање и за хлађење.

Штедњаци

 • Увијек стављајте поклопце на посуде у којима се кува, јер се на тај начин топлота задржава у посуди;
 • увијек користите коло одговарајуће величине за одабрану посуду;
 • врата рерне отварајте само по потреби;
 • мало прије него је јело готово искључите гријну плочу и јело ће се још неко вријеме кувати, јер ће гријна плоча остати топла;
 • редовно чистите рерну и гријна кола, јер се тако одржава њихова ефикасност;
 • при куповини штедњака бирајте моделе који имају индукциону гријну плочу, јер су оне знатно штедљивије од класичних гријних плоча са електричним гријачима;
 • избјегавајте коришћење максималне температуре на штедњаку.

Машине за прање веша

 • Увијек одаберите програм прања веша који има најнижу температуру воде довољну да веш буде квалитетно опран;
 • настојте пратити упутство произвођача машине које се тиче количине веша, јер се у случају количине веће од препоручене веш неће квалитетно опрати једним прањем, док ће се у случају премале количине узалуд трошити вишак енергије;
 • ако имате ту могућност, користите прање веша са нижим нивоом воде;
 • редовно чистите филтере и унутрашњост бубња;
 • ако постоји могућност и уколико је машина за прање веша одговарајуће конструкције, повежите је и на прикључак са топлом водом, јер се највећи дио енергије у машини троши на загријавање воде, а ово је нарочито препоручљиво ако топлу воду обезбјеђујете без трошења струје – соларним колектором или котлом који за рад користи гас.

Машине за сушење веша

 • Кад год можете, избјегните сушење веша у машини и умјесто тога веш осушите на ваздуху.
 • Приликом прања веша у машини користите програм са центрифугирањем за добро цијеђење веша прије сушења, јер се мање електричне енергије троши за дјелимично уклањање влаге центрифугирањем него за  уклањање влаге у једнакој мјери машином за сушење веша.
 • Машина је најефикаснија када суши ону количину веша коју њен произвођач препоручује.
 • Машина ефикасније суши веш који је приближно исте дебљине.
 • Боља ефикасност машине за сушење веша остварује се и редовним чишћењем и замјеном филтера.

Машине за прање суђа

 • Користите је само кад је максимално напуњена суђем.
 • Избјегавајте програм сушења суђа који додатно троши енергију.
 • Уштеде ћете остварити и ако машину за прање суђа повежете и на прикључак са топлом водом, јер се највећи дио енергије у машини за прање суђа троши на загријавање воде.

Фрижидери и замрзивачи

 • Поставите фрижидере и замрзиваче на што хладније мјесто у кући, никад поред прозора, и увијек бирајте мјесто гдје је добра вентилација (избјегавајте мале затворене просторе, као нпр. оставе);
 • настојте осигурати да се у близини фрижидера и замрзивача не налазе штедњаци или други извори топлоте;
 • приликом постављања фрижидера и замрзивача обавезно оставите довољно простора за вентилацију између задњег дијела уређаја и зида;
 • не држите их отвореним дуже него што је то потребно;
 • немојте спремати у фрижидере и замрзиваче врућа или топла јела;
 • повремено очистите од прашине и паучине задњу страну уређаја гдје се налазе цијеви тзв. измјењивача топлоте (пажљиво, да не оштетите осјетљиве цијеви измјењивача и да се не опечете);
 • провјерите да ли је заптивна гума на вратима чиста и да ли добро пријања, одн. да ли се врата добро затварају;
 • повремено одлеђујте фрижидере и замрзиваче ако се у њима ствара лед (код старијих типова уређаја), јер тако штедите енергију и продужавате радни вијек уређаја;
 • подесите термостат на вишу температуру, будући да све нижа и нижа температура не значи обавезно и боље чување хране, а потрошња енергије може порасти и за 10–15%.

Расвјета

 • Приликом размишљања о увођењу LED расвјете многим купцима проблем представља чињеница да је почетна цијена LED сијалице често већа од цијене обичне сијалице са жарном нити. У првом тренутку често се заборавља да LED сијалице за исти освјетљај троше неколико пута мање електричне енергије те имају много дужи радни вијек.
 • Уградњом расвјете са тајмерима и сензорима покрета може се такође смањити непотребна потрошња електричне енергије. Ова је мјера нарочито препоручљива за гараже, степеништа и дворишне просторе.
Који електрични уређаји су енергетски ефикаснији?

Уређаји за домаћинства, као што су штедњаци, машине за прање веша или суђа, фрижидери и замрзивачи, клима-уређаји и други, троше значајне количине електричне енергије. С обзиром на то да просјечно домаћинство користи већи број ових уређаја, рачуни за електричну енергију се повећавају ако се користе уређаји који су мање енергетски ефикасни.

Коришћење енергетски ефикаснијих уређаја доводи до смањења рачуна за утрошену енергију.  Из овог разлога је Република Српска, по угледу на земље ЕУ, донијела прописе о обавезном означавању уређаја ознаком енергетске ефикасности за поједине врсте уређаја који се продају, изнајмљују или купују на тржишту Републике Српске.

Кључни елеменат на ознаци енергетске ефикасности је скала енергетске ефикасности са ознаком енергетске класе која се односи на конкретни уређај. Скала енергетске ефикасности приказана је стрелицама са словним ознакама од „А+++“ до „G“, при чему су стрелице различите боје и дужине, као на слици.

Ефикаснији уређаји имају енергетску класу која је ближа врху скале, што симболизује зелена боја и краћа стрелица на скали. Како се иде према дну скале то је уређај неефикаснији, што симболизује црвена боја и дужа стрелица на скали. Енергетска класа „А+++“ означава уређај који троши најмање енергије за одређену сврху, док енергетска класа „G“ означава уређај који троши највише енергије за постизање истог резултата. На примјер, фрижидер класе „А++“ троши мање енергије од фрижидера класе „А+“ за постизање исте температуре хлађења.

Ако енергетски ефикаснији уређаји имају нешто већу цијену, временом ће се због мање потрошње енергије куповина таквог уређаја исплатити.

Означавање енергетске ефикасности у Републици Српској је обавезно за телевизоре, машине за прање суђа, машине за прање веша, бубњасте машине за сушење веша, расхладне уређаје (фрижидери, замрзивачи и њихове комбинације), клима-уређаје, усисиваче, пећнице, напе, сијалице...

У наредном периоду планирано је увођење ознаке енергетске ефикасности и за неке друге уређаје који се користе у домаћинствима. Ознакама енергетске ефикасности се подстичу и произвођачи да стално унапређују своје производе како би тржишту понудили што ефикасније уређаје.

Ознака „Енергетска звјездица“

Када је у питању канцеларијска опрема (рачунари, монитори, штампачи, скенери, копир-апарати, факсови, итд.), постоји ознака „Енергетска звjездица“ која указује да је у питању енергетски ефикасан уређај. Ова ознака није обавезна, али указује на најбоље уређаје из своје категорије по питању енергетских карактеристика.

Потрошња рачунара, штампача, скенера, копир-апарата и других уређаја означених енергетском звјездицом може бити и до десет пута мања у односу на сличне уређаје те врсте. Ознака „Енергетска звjездица“ је видљиво приказана на самом уређају, на кутији за паковање и у пратећој документацији уз уређај.