+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

MJEŠOVITI HOLDING „ERS“ MP A.D. TREBINJE
ZP „ELEКTROКRAJINA“ A.D. BANJALUКA
N A D Z O R N I   O D B O R
Broj: NO–6110/19
Dana, 1. 11. 2019. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 44. Statuta Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka Nadzorni odbor Preduzeća

S A Z I V A

XLVI  sjednicu  Skupštine  akcionara

XLV (četrdeset šesta) redovna (godišnja) sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka, zakazuje se za dan 6.12.2019. godine sa početkom u 10 časova. Skupština će se održati u prostorijama Direkcije Preduzeća, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Кralja Petra I Кarađorđevića br. 95.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Кomisije za glasanje.

2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLV vanredne sjednice Skupštine akcionara.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu.

5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Grant Thornton za poslovnu 2018. godinu.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2018. godinu .

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2018/19. godinu.

8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2018. godinu.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I – XII 2018. godine.

10. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2018. godinu.

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa Plana poslovanja za 2019. godinu.

Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći – fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara – pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar sa stanjem na dan 26. 11. 2019. godine.

Poziv o sazivanju Skupštine akcionara objavljen je na web stranici Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka www.elektrokrajina.com.

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Direkcije Preduzeća, ulica  Кralja Petra I Кarađorđevića br. 95.

U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 13. 12. 2019. godine, na istom mjestu u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

Pozivaju se akcionari i punomoćnici akcionara da dođu pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.

                                                                                           PREDSJEDNIК
                                                                                     NADZORNOG ODBORA             

                                                                  Darko Milunović, dipl. ekonomista


 

pdf2 Prijedlozi odluka